Relacje inwestorskie

EGM Spółka Akcyjna

Adres siedziby spółki:
ul. Rydlówka 5
30-363 Kraków

EGM S.A. zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000614007. Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 6 000 000 zł.

NIP 675-12-35-267
REGON 357132819
BDO 00036502

Rejestr Akcjonariuszy, o którym mowa w art. 3281 §1 Kodeksu Spółek Handlowych prowadzony jest przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38.

Informacja Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie o przetwarzaniu danych osobowych. Informacja RODO

2022.11.15

W dniu 15 listopada 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podjęto uchwały dotyczące m.in. zmian w Statucie Spółki w związku ze zmianą Kodeksu Spółek Handlowych.
Czytaj więcej

2022.09.12

W dniu 12 września 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Czytaj więcej

2022.07.05

W dniu 5 lipca 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Czytaj więcej

2022.06.29

W dniu 29 czerwca 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Czytaj więcej

2022.06.29

W dniu 29 czerwca 2022 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podjęto uchwały dotyczące m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.
Czytaj więcej

2022.06.10

Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2022 roku. Planowane do podjęcia uchwały będą dotyczyć m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.
Czytaj więcej

2022.04.29

W dniu 29 kwietnia 2022 roku nastąpiło połączenie EGM S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca) ze spółką „Polskie Kopalnie Granitu” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmowana).
Czytaj więcej

2022.02.28

W dniu 28 lutego 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podjęto uchwałę dotyczącą połączenia EGM S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca) ze spółką „Polskie Kopalnie Granitu” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmowana).
Czytaj więcej

2022.02.18

W dniu 18 lutego 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Czytaj więcej

2022.02.09

Zarząd Spółki EGM S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) w związku z art. 402 § 3 k.s.h., zawiadamia po raz drugi akcjonariuszy o zamiarze połączenia EGM S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca) ze Spółką „Polskie Kopalnie Granitu” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmowana). Połączenie Spółek nastąpi w oparciu o zasady ujęte w Planie połączenia z dnia 19.01.2022.
Czytaj więcej

2022.01.31

Zarząd Spółki zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2022 roku, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Planowane do podjęcia uchwały dotyczyć będą połączenia EGM S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca) ze spółką „Polskie Kopalnie Granitu” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmowana).
Czytaj więcej

2022.01.24

Zarząd Spółki EGM S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) w związku z art. 402 § 3 k.s.h., zawiadamia po raz pierwszy akcjonariuszy o zamiarze połączenia EGM S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca) ze Spółką „Polskie Kopalnie Granitu” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmowana). Połączenie Spółek nastąpi w oparciu o zasady ujęte w Planie połączenia z dnia 19.01.2022.
Czytaj więcej

2022.01.21

Zarząd Spółki EGM S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2022 r. został uzgodniony plan połączenia spółek. Połączenie nastąpi poprzez przejęcie, o którym mowa w art. 492 par. 1 pkt. 1 k.s.h. tj., poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej.
Czytaj więcej

2021.12.28

W dniu 28 grudnia 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Czytaj więcej

2021.12.06

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego informacje dotyczące dokonanych zmian w statucie Spółki, dokonanych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 listopada 2021 roku.
Czytaj więcej

2021.11.30

W dniu 30 listopada 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Czytaj więcej

2021.10.25

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego informacje dotyczące dokonanych zmian w statucie Spółki, dokonanych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 października 2021 roku.
Czytaj więcej

2021.10.12

W dniu 12 października 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Czytaj więcej

2021.06.15

W dniu 15 czerwca 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Czytaj więcej

2021.06.15

W dniu 15 czerwca 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podjęto uchwały dotyczące m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.
Czytaj więcej

2021.05.24

Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 15 czerwca 2021 roku. Planowane do podjęcia uchwały będą dotyczyć m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.
Czytaj więcej

2021.02.18

W dniu 18 lutego 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Czytaj więcej

2020.12.23

Zarząd Spółki EGM S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 […]
Czytaj więcej

2020.12.02

W dniu 2 grudnia 2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Czytaj więcej

2020.12.01

Zarząd Spółki EGM S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 […]
Czytaj więcej

2020.11.17

Zarząd spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 2 grudnia 2020 roku.
Czytaj więcej

2020.11.13

Zarząd Spółki EGM S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 […]
Czytaj więcej

2020.10.20

Zarząd Spółki EGM S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 […]
Czytaj więcej

2020.09.29

Zarząd Spółki EGM S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 […]
Czytaj więcej

2020.09.09

Spółka podpisała umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddziałem – Biurem Maklerskim w Warszawie.
Czytaj więcej

2020.07.23

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego informacje dotyczące dokonanych zmian w statucie Spółki, dokonanych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2020 roku.
Czytaj więcej

2020.07.08

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego informacje dotyczące złożenia przez Spółkę rocznego sprawozdania finansowego opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności podmiotu dotyczące roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2019 roku.
Czytaj więcej

2020.06.30

W dniu 30 czerwca 2020 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podjęto uchwały dotyczące m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019, zmiany statutu Spółki, wyboru podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.
Czytaj więcej

2020.06.01

Zarząd spółki zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2020 roku. Planowane do podjęcia uchwały będą dotyczyć m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019, zmiany statutu Spółki, wyboru podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.
Czytaj więcej

2020.02.27

Na wniosek Spółki Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego informacje dotyczące Spółki tj. adres poczty elektronicznej (biuro@egm.pl) oraz adres strony internetowej (www.egm.pl).
Czytaj więcej

Zaloguj się do portalu akcjonariusza

W celu uzyskania dostępu do szczegółowych informacji o spółce, dokumentów dotyczących spółki oraz wydarzeń z nią związanych prosimy o zalogowanie się do portalu akcjonariusza.

Zaloguj się

Skip to content