2022.01.24

Zarząd Spółki EGM S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) w związku z art. 402 § 3 k.s.h., zawiadamia po raz pierwszy akcjonariuszy o zamiarze połączenia EGM S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca) ze Spółką „Polskie Kopalnie Granitu” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmowana). Połączenie Spółek nastąpi w oparciu o zasady ujęte w Planie połączenia z dnia 19.01.2022.

Skip to content