2020.07.08

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego informacje dotyczące złożenia przez Spółkę rocznego sprawozdania finansowego opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności podmiotu dotyczące roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2019 roku.

Skip to content