2020.06.01

Zarząd spółki zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2020 roku. Planowane do podjęcia uchwały będą dotyczyć m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019, zmiany statutu Spółki, wyboru podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.

Skip to content