2020.02.27

Na wniosek Spółki Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego informacje dotyczące Spółki tj. adres poczty elektronicznej (biuro@egm.pl) oraz adres strony internetowej (www.egm.pl).

Skip to content