Kruszywa i wypełniacze dla drogownictwa

Pobierz deklarację zgodności
Kruszywa i wypełniacze dla drogownictwa
Kruszywa i wypełniacze dla drogownictwa

Kruszywa i wypełniacze

W ofercie znajdują się następujące frakcje:

  • kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0 – 63 mm
  • kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0 – 31,5 mm
  • kruszywo drobne 0 – 2 mm
  • kruszywo drobne 0 – 4 mm
  • kruszywo grube 31,5 – 63 mm
  • kruszywo 0 – 0,09 mm

Wprowadzanie do obrotu handlowego kruszyw przeznaczonych do stosowania w budownictwie (zarówno drogowym, jak i do betonu) wymaga spełnienia wymogów norm zharmonizowanych, w tym wstępnych badań typu, stałego nadzoru nad jakością w ramach systemu Zakładowej Kontroli Produkcji oraz znakowania CE. Kruszywa produkowane w Kopalni Wapieni „Wierzbica” posiadają Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1023-CPD-0239 F i są oceniane w systemie 2+.

W tej grupie wyrobów bardzo istotne są właściwości fizyko-mechaniczne surowca skalnego oraz parametry granulometryczne produkowanych frakcji kruszyw.

Kruszywa stosowane w budownictwie drogowym w zależności od przeznaczenia należy klasyfikować wg jednej z obowiązujących norm:

  • PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”
  • PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”

Powyższe normy definiują właściwości: geometryczne, fizyczne, mechaniczne i chemiczne kruszywa oraz podają kategorie wymagań służące do oceny jego jakości. Nie określają natomiast wymagań dotyczących kruszywa do konkretnych zastosowań, pozostawiając ich określenie krajom członkowskim CEN.

Dokumentami wdrażającymi zapisy norm PN-EN 13043 oraz PN-EN 13242 do stosowania na drogach krajowych Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiednio wymagania techniczne WT-1 oraz WT-4.

Wytyczne Techniczne – 4 „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych” podają wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy, nawierzchni z kruszywa niezwiązanego i ulepszonego podłoża i oparte są na klasyfikacji zgodnej z normą PN-EN 13242. Natomiast wymagania wobec mieszanek kruszyw niezwiązanych opierają się na klasyfikacji zgodnej z normą PN-EN 13285.

Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do ulepszonego podłoża i warstw podbudowy przedstawione w tablicy 1 [WT-4] pozwalają na zastosowanie kruszyw wapiennych ze złoża Wierzbica do mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do zastosowanie w warstwie ulepszonego podłoża i podbudowy pomocniczej nawierzchni dróg obciążonej ruchem KR1-KR6

Kontakt z nami

    Skip to content