Investment

UE

Spółka EGM podpisała z PARP Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, pt.:

Przygotowanie przez EGM projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w kontekście konkursu EIC Accelerator

Cele projektu: Przygotowanie studium wykonalności projektu EGM wraz z wnioskiem o jego dofinansowanie w ramach konkursu EIC Accelerator Open

 • Wartość projektu: 280 060,00 PLN
 • Udział Unii Europejskiej: 280 060,00 PLN
 • Okres realizacji projektu: 2022 – 2023

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

UE

Spółka EGM podpisała z PARP Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, pt.:

Wzmocnienie pozycji eksportowej EGM S.A. poprzez uczestnictwo w wystawie EXPO-2020 w Dubaju

Cele projektu: Wzrost wartości działalności eksportowej Spółki oraz zwiększenie liczby rynków zagranicznych, w szczególności w regionie Zatoki Perskiej

 • Wartość projektu: 192 700,00 PLN
 • Udział Unii Europejskiej: 96 350,00 PLN
 • Okres realizacji projektu: 2021 – 2022

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

UE

Wdrożenie opartej o wyniki prac B+R technologii produkcji innowacyjnego produktu – mikronizowanego węglanu wapnia (GCC)

Cele projektu: Wprowadzenie na rynek nowego, innowacyjnego produktu – mikronizowanego węglanu wapnia, na bazie wyselekcjonowanego i wysokiej czystości wapienia jurajskiego, w wersji modyfikowanej i bez modyfikacji powierzchniowej

 • Wartość projektu: 16 601 310,00 PLN
 • Udział Unii Europejskiej: 7 423 350,00 PLN
 • Okres realizacji projektu: 2020 – 2021

Planowane efekty realizacji projektu:

 • zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstwa (wprowadzenie na rynek nowego produktu oraz wdrożenie usprawnień technologicznych przeróbki surowca wapiennego),
 • wprowadzenie innowacyjnej oferty produktowej dostosowanej do odbiorców m.in. z sektorów chemii budowlanej i tworzyw sztucznych,
 • wzrost konkurencyjności krajowej branży wydobycia i przetwórstwa surowców mineralnych, wzrost przychodów Spółki,
 • pozyskanie nowych klientów, uzyskanie pozytywnego efektu ekologicznego.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

UE

Spółka EGM podpisała z BGK Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój 2014-2020, pt.:

Wdrożenie innowacyjnej technologii uzdatniania wód mineralnych ze złoża Mateczny w oparciu o wyniki zrealizowanych prac badawczych

 • Cele projektu: Wprowadzenie na rynek znacząco udoskonalonego w zakresie cech funkcjonalnych i użytkowych produktu – wody mineralnej ze złoża Mateczny w Krakowie
 • Wartość projektu: 4 350 000,00 PLN
 • Udział Unii Europejskiej: 2 189 018,64 PLN
 • Okres realizacji projektu: 2019 – 2021

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

UE

Spółka EGM podpisała z MIiR Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój 2014-2020, pt.:

Rozwój działu B+R w EGM S.A. celem dywersyfikacji oferty produktowej

 • Cele projektu: Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez podniesienie jego potencjału badawczo-rozwojowego pod kątem ulepszania i tworzenia nowych wyrobów
 • drobnoziarnistych z kamienia wapiennego oraz innych minerałów.
 • Wartość projektu: 10 122 900,00 PLN
 • Udział Unii Europejskiej: 4 526 500,00 PLN
 • Okres realizacji projektu: 2019 – 2020

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

UE

Spółka EGM podpisała z BGK Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój 2014-2020, pt.:

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji dedykowanej mączki wapiennej dla przemysłu szklarskiego w oparciu o wyniki zrealizowamych prac rozwojowych

 • Cele projektu: Wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonej mączki wapiennej dla przemysłu szklarskiego na bazie innowacyjnej technologii produkcji opracowanej w ramach przeprowadzonych prac
 • rozwojowych.
 • Wartość projektu: 10 909 090,91 PLN
 • Udział Unii Europejskiej: 6 000 000,00 PLN
 • Okres realizacji projektu: 2018 – 2020

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

UE

Spółka EGM podpisała z PARP Umowę wsparcia na realizację projektu złożonego w ramach konkursu na dofinansowanie projektu w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, pt.:

Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia w działalności gospodarczej spółki EGM innowacyjnego produktu – mikronizowanego węglanu wapnia

 • Cele projektu: Realizacja usługi badawczo-rozwojowej dotyczącej opracowania receptury i parametrów procesowych produkcji oraz przygotowania do wdrożenia nowego, innowacyjnego produktu –
 • mikronizowanego węglanu wapnia.
 • Wartość projektu: 419 430,00 PLN
 • Udział Unii Europejskiej: 289 850,00 PLN
 • Okres realizacji projektu: 2018 – 2019

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

UE

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Spółka EGM podpisała z PARP Umowę wsparcia na realizację projektu złożonego w ramach konkursu na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 I osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wxchodnia”, Działania 1,3: Ponad regionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3,1: Wdrażanie innowacji przez MŚP, pt.:

Wykonanie nowatorskiej instalacji do produkcji ultrasuchego wypełniacza dla sektora chemii budowlanej w oparciu o wyniki prac B+R

 • Wartość projektu: 15 165 900,00 PLN
 • Udział Unii Europejskiej: 6 781 500,00 PLN
 • Okres realizacji projektu: 2017 – 2018

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

UE

Spółka EGM podpisała z NCBiR Umowę o dofinasowanie projektu złożonego w konkursie „Szybka Ścieżka” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, pt.:

Opracowanie i przygotowanie ulepszonego surowca do zastosowania w przemyśle szklarskim przez EGM Sp. z o.o.

 • Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 2 090 790,00 PLN
 • Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 2 090 790,00 PLN
 • Kwota dofinansowania: 1 521 668,00 PLN
 • Okres realizacji projektu: 01.10.2015 – 30.09.2017

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

ZUS

Spółka EGM podpisała z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w ramach programu Departamentu Prewencji i Rehabilitacji dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej umowę na udzielnie dofinansowania na realizację projektu, pt.:

Poprawa BHP na stanowiskach pracy w Kopalni Wapieni „Wierzbica”

 • Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 118 870,00 PLN
 • Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 118 870,00 PLN
 • Kwota dofinansowania: 95 096,00 PLN
 • Okres realizacji projektu: 15.07.2015 – 14.11.2015.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

MG

Spółka EGM podpisała z PARP umowę na dofinansowanie, z programu Wsparcie w ramach dużego bonu finansowanego przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa, realizacji projektu nr 9/WDB/DPP/15, pt.:

Opracowanie dedykowanego sorbentu wapiennego do instalacji odsiarczania spalin przez EGM Sp. z o.o.

 • Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 86 100,00 PLN
 • Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 70 000,00 PLN
 • Kwota dofinansowania: 48 300,00 PLN
 • Okres realizacji projektu: 01.06.2015 – 30.09.2015.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI

Małopolska

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

„Fundusze Europejskie dla Małopolski”

EGM Sp. z o.o. podpisała umowę na realizację projektu złożonego w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 2: Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.2: Wsparcie komercjalizacji badań naukowych, schemat A: Projekty badawcze, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pt.:

Przeprowadzenie interdyscyplinarnego projektu B+R w EGM Sp. z o.o.

 • Całkowita wartość Projektu: 1 006 860,00 PLN
 • Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu: 865 640,00 PLN
 • Całkowita wartość dofinansowania Projektu: 487 144,67 PLN
 • Okres realizacji projektu: 01.07.2013 – 30.06.2015.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PARP

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

EGM Sp. z o.o. podpisała z PARP Umowę wsparcia na realizację projektu złożonego w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Pilotażu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” w ramach 4 osi priorytetowej „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, pt.:

Innowacyjna technologia otrzymywania zabezpieczonych przed aglomeracją ultradrobnych frakcji z surowca wapiennego

 • Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 16 015 645,50 PLN
 • Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 12 700 850,00 PLN
 • Kwota dofinansowania: 6 350 425,00 PLN
 • Okres realizacji projektu: 01.06.2013 – 31.12.2014

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

BKG

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

EGM Sp. z o.o. podpisała umowę na realizację projektu złożonego w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny w 4 osi priorytetowej „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, pt.:

Wdrożenie technologii precyzyjnego rozdziału ziarnowego chroniącej szczególne właściwości mączek wapiennych

 • Całkowity koszt netto realizacji Projektu wynosi: 6 978 400,00 PLN
 • Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 5 592 975,00 PLN
 • Kwota dofinansowania: 3 915 082,50 PLN
 • Okres realizacji projektu: 01.08.2012 – 31.01.2014

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

BKG

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

EGM Sp. z o.o. podpisała umowę na realizację projektu złożonego w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny w 4 osi priorytetowej „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, pt.:

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji aktywowanego mechanicznie sorbentu do odsiarczania spalin

 • Całkowity koszt netto realizacji Projektu wynosi: 10 350 000,00 PLN
 • Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 8 597 480,00 PLN
 • Kwota dofinansowania: 4 000 000,00 PLN
 • Okres realizacji projektu: 01.06.2012 – 30.11.2013

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Skip to content